محققان هشدار دادند که جمعیت گونه های حیات وحش در کمتر از 50 سال بیش از دو سوم کاهش پیدا کرده است.