سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه درباره شیوع ویروس کرونا دوربین حرارتی در ساختمان مرکزی نصب کرد.