اين تعطیلی به دليل پيشگيري از شيوع ويروس كرونا توسط دانشگاه علوم پزشكي ابلاغ شده است.