میزان کشفیات مواد مخدر در ۹ ماهه امسال، ۷۱۳ تن بوده که در مقایسه مدت مشابه با پارسال ۱۶ درصد افزایش داشته است.