سایر درمان‌ها را می‌توان عقب انداخت تا فرا رسیدن زمان مناسب که سیستم بهداشتی درمانی قوی کشور بر این مشکل فائق آید.