معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام گفت: شناسایی دانش آموزان نخبه، ساماندهی و همراهی آنها تا زمانی که وارد دانشگاه شده و به کسب و کار پایدار برسند، مد نظر ماست.