« مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تعطیلی دانشگاههای وابسته به دستگاه‌های دولتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی اجرا شد.»