توهین به افراد از شایع‌ترین جرایم فضای مجازی بوده وافراد متخلف در قانون تحت پی گرد قضایی قرار می‌گیرند.