شهرسـتان ایرانشـهر در بخش مرکزی استان سیستان و بلوچستان واقع شده اسـت، از شـمال و شـمال شـرقی با شهرسـتانهای زاهدان و خاش، از جنوب با شهرسـتان مهرستان، نیکشهر و سـرباز هممرز است.