مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: موضوع چابکسازی از دوره‌های قبل نیز مد نظر بود و در راستای خصوصی‌سازی، هر سال بخشی از نیروها بازخرید یا بازنشسته شده‌اند.