«مطالب مطرح شده در مورد خرید خدمت سربازی به نقل از یکی از مدیران این سازمان، تنها ناشی از سوء برداشت از توضیحات ارائه شده درباره احتساب خدمت سربازی به عنوان سنوات بیمه بوده است.»