فروش هرگونه اقلام ممنوعه مانند آثار باستانی، گونه‌های زیستی مانند گیاهان خاص یا حیوانات وحشی مانند عقاب در فضای مجازی ممنوع است.