مدیرکل دفتر روستایی استانداری تهران از مقاوم سازی ۲۱ هزار خانه روستایی در استان تهران ظرف مدت سه سال خبر داد.