معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در نشست تخصصی حمایت‌طلبی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و چالش‌ها، گفت: در حال حاضر تعداد این خانه‌ها تکافوی نیاز جامعه نبوده و باید برنامه‌های توسعه‌ای با کمک خیرین و ...