رئیس دیوان عالی کشور دستور داد دادگاه برای تعیین تکلیف حکم استرداد جهیزیه در پرونده خانمی از استان البرز حکم را اصلاح کند.