عضو شورای شهر تهران گفت: اگر توانستیم تامین مالی را از دولت دریافت کنیم که خیلی بهتر است، اما اگر این اتفاق میسر نشد، آن را به چند بخش تقسیم می‌کنیم تا با مبلغ کمتری سفارش‌های اولیه را شروع کنیم.