همایش افتتاحیه رسمی طرح مهارت و درآمد دانشجویی (مدد) از سوی بنیاد خیرین حامی دانشگاه خوارزمی، در سالن ابوریحان بیرونی دانشگاه خوارزمی تهران، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.