کودکان در جمع می‌خواهند جلب توجه داشته باشند به ویژه اگر در مهمانی کودک همسنشان حضور نداشته باشد.