اولین دوره جشنواره قرآنی رضوان برای انتخاب معلمان عامل به آموزه های قرآنی، از تمام مذاهب اسلامی در سرتا سر دنیا برگزارمی شود.