رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: فرآیند ثبت الکترونیکی سند ازدواج متفاوت است و دیگر اشتباهاتی مانند گذشته را مشاهده نمی کنیم.