مسئول گروه علمی سامانه 1666 گفت: سرفه بيشترين پرسش مطرح شده در تماس با اين سامانه بوده است.