همزمان با تعطیلی مجموعه های ورزشی و ضرورت مشارکت شهروندان در پویش "درخانه بمانیم "،مسابقات ورزشی مجازی برگزار می شود.