خانم‌ها احساساتی هستند و در اغلب موارد،  احساساتی برخورد می‌کنند و احساسات آن‌ها بر زندگیشان غلبه دارد و همین ویژگی مثبت خانم‌ها است که باعث می‌شود فرزندان بهتری تربیت کنند.