شهردار منطقه یک تهران از مسدود سازی مسیرهای منتهی به تفرجگاه های کوهستانی شمال تهران خبر داد.