خسارت تعطیلی پایتخت روزانه 1000 میلیارد تومان است و برای رفع مشکل آلودگی هوا 30 هزار میلیارد بودجه نیاز است.