تمام فعالیت‌های اجرایی این مراکز متوقف شده‌ و آسیب‌های جدی مانند تعطیلی و ورشکستگی آنها را می‌تواند در پی داشته باشد.