تمامی ترس‌ها دارای علایم مشخصی هستند و در صورتی که برای مدت شش ماه ادامه داشته باشند، اقدام جدی برای درمان را می‌طلبند.