عضو شورای شهر تهران از افزایش بودجه مناسب سازی معابر برای افراد کم توان در سال ۹۹خبرداد.