عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در این کمیسیون خبر داد.