این طرح با اختصاص 4 و نیم میلیارد تومان از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و اختصاص 4 و نیم میلیارد تومان دیگر از طرف سازمان بهزیستی انجام می شود.