مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر درباره احتساب خدمت سربازی در سوابق بیمه ای بیمه شدگان این صندوق گفت: این موضوع نیازمند قانون است. این موضوع در آیین نامه اجرایی جدید صندوق که ...