مدیر کل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، جدیدترین تعریف از اعتیاد را تشریح کرد.