مطالعه جدید دانشمندان انگلیسی تایید می‌کند نوع دلتا خطر بستری شدن بیماران کرونایی را در مقایسه با نوع آلفا دو برابر می‌کند.