روز سه شنبه ششم اسفندماه سال ۱۳۹۸، پروژه احداث زیرگذر کوی نصر مورد بهره برداری مردمی قرار خواهد گرفت.