والدین در زمان مشاهده بزه در نوجوان باید نسبت به آن واکنش جدی نشان داده و حساس شوند، این واکنش باید شکل تنبیهی داشته باشد.