احداث بزرگراه شهید شوشتری به عنوان یکی از شاهراه های عبوری شرق پایتخت در آینده نزدیک از سر گرفته می شود.