مطالبات ۱۰ هزار میلیارد تومانی از سازمان تامین اجتماعی به پنج هزار میلیارد تومان رسیده است و در این زمینه پرستاران در اولویت هستند.