سازمان حج چگونگی نقل و انتقال اولویت حج تمتع و فراخوان بروز رسانی اطلاعات متقاضیان حج را تشریح کرد.