ایجاد اضطراب و استرس در کودکان اثرات منفی دارد و برخی از والدین بدون اینکه بدانند با رفتارهای نادرست، فرزندشان را دچار اضطراب می‌کنند.