عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و‌پرورش گفت: مدارس غیردولتی با اصل عدالت آموزشی ناسازگار است و این مدارس برخلاف انقلاب محرومان است.