روانشناس گفت :‌ فردی که آرامش دارد به قدرت درونی خود پی برده است، فردی که آرامش دارد تمایل پیدا می‌کند که تحرک داشته باشد و دیگران را نیز به آرامش برساند و به افراد کمک کند.