اعتیاد در جامعه ما به طور روزافزونی در حال گسترش است و به ویژه نوک پیکانش به سمت جمعیت جوانان است.