براساس قانون کوچه و خیابان جزء املاک عمومی به حساب می‌آید و بستن آن‌ها با زنجیر، غیرقانونی و جرم است.