اولین نکته‌ای برای پیشگیری از بروز افسردگی به آن توصیه می‌کنیم، رعایت تعادل و تنوع در رژیم غذایی است.