رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفت : ۸۱۱ هزار اتباع خارجی توسط نهضت سوادآموزی از سال ۶۳ تاکنون باسواد شده اند.