رییس سازمان زندان ها در نشست ماهانه با مدیران زندان های سراسر کشور خواستار توجه جدی به حقوق زندانیان شد.