یکی از مراکز خدماتی در یک اقدام ابتکاری با نصب اطلاعیه ای خطاب به مراجعه کننده ها نوشته است: « سرزمین مان دچار کم آبی است، به اندازه سهم خود ، یک نفر از کل جمعیت، با طبیعت همیاری کنیم، بی تفاوت ...