سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان «کلید آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد» را برای استفاده شرکت کنندگان و عموم منتشر کرد.