همزمان با شهرداری منطقه۱۳ و مرکز بهداشت شرق تهران ، ضمن برپایی پایگاه های طرح غربالگری کرونا ، وضعیت سلامت شهروندان رسیدگی می شود.