خدمات الکترونیکی به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از مراجعه روزانه 200 هزار نفر به شعبات جلوگیری کرد.